Jdi na obsah Jdi na menu
 


Ŕád Dětského zastupitelstva města Milovice

27. 5. 2009
Řád Dětského zastupitelstva města Milovice
 
1)      Smyslem existence zastupitelstva je zajištění vlivu žáků na rozhodování v záležitostech  školy a získání důležitých informací od vedení školy a ostatních pedagogů. Zástupci jednotlivých tříd mohou vznášet dotazy, připomínky a požadavky, ale také přicházet s vlastními náměty na zlepšení práce školy. Pomáhají vedení školy řešit problémy chování žáků mezi sebou, pomáhají s organizací akcí, sami akce organizují. Zároveň spolupracují s vedením města Milovice (problémy ochrany životního prostředí, volnočasové aktivity dětí, kultura, sport, šikana na škole, násilí na sídlištích, kriminalita dětí, práva dětí s připomínkou jejich povinností).
2)      Žáci si při práci v dětském zastupitelstvu osvojí základy správné komunikace, schopnost týmové práce, učí se umění vést diskusi a navrhovat řešení jednotlivých problémů. Děti se dále naučí chodit po škole a městě s otevřenýma očima, protože vědí, že k řešení problémů mohou samy aktivně přispět.
3)      Všichni žáci naší školy mají volební právo. Do zastupitelstva mohou volit žáci celé školy a voleni mohou být žáci 6. – 9. ročníku. Členové zastupitelstva jsou vysílání do tříd na 1. stupni, a informují žáky o dění v zastupitelstvu.
4)      Každý člen zastupitelstva má právo volit starostu a místostarostu. Zastupitelstvo si volí starostu, který se stane styčným spolupracovníkem s vedením školy a města. Zastupitelstvo se schází dle potřeby, po dohodě oznámí oficiální datum a místo schůzky vedení školy.
5)      Při každém hlasování má každá třída vždy jen jeden hlas. Rozhodnutí je právoplatné, pokud hlasuje nadpoloviční většina. Při stejném počtu hlasů, nebo nebude-li přítomna nadpoloviční většina členů, rozhoduje o výsledku volby starosta zastupitelstva.
6)      Pokud se zastupitelstvo nebo zástupci usnese na stanovisku, připomínce apod., je toto usnesení předneseno řediteli nebo zástupci ředitele školy prostřednictvím starosty nebo místostarosty. Ředitel je povinen se usnesením a návrhy zastupitelstva zabývat a obeznámit jeho vedení se svým stanoviskem a rozhodnutím. V záležitostech týkajících se města jsou tyto návrhy předkládány přímo zástupcům města.
7)      Dětské zastupitelstvo spolupracuje se styčnými pracovníky z řad pedagogů (Mgr. Jana Gavalcová, J. Třetinová – 2. stupeň, Mgr. Alena Veselá – 1. stupeň Školská 112, Mgr. Jana Nováková – 1. stupeň Komenského 581, Mgr. Libuše Košvancová – 1. stupeň Pionýrů 54). Tito pracovníci nemají právo hlasovat, ale mohou se k dané věci vyjádřit s připomínkami, nesouhlasy či návrhy.
8)      Člen zastupitelstva může být na návrh kmenové třídy nebo členů zastupitelstva kdykoliv odvolán, jestliže pro to jsou důvody (neplnění svých povinností apod.). Každý člen má také právo o své odvolání požádat (své rozhodnutí kolegům zdůvodní). V případě odvolání či odstoupení proběhne doplňková volba na prázdné místo.
9)      Členové zastupitelstva nesmí být jakoukoli formou postihováni za vyjadřování názorů svých či zastupitelstva jako celku.
10) Ze členů zastupitelstva je volena pětičlenná Rada, kam je volen starosta, místostarosta a tři členové. Rada je volena pouze členy zastupitelstva.
11) Taktéž členy zastupitelstva je volen jejich mluvčí.
12) Dění zastupitelstva bude zaznamenáváno. Poté budou hlavní body a závěry jednání vyvěšeny na nástěnce zastupitelstva.
 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář